TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
A DIGITÁLNÍ MARKETING
WEBOVÉ STRÁNKY NA MÍRU
S JEDNODUCHOU ADMINISTRACÍ
TVORBA INTERNETOVÝCH OBCHODŮ
NA MÍRU A S PROPRACOVANÝM MARKETINGEM

Obchodní podmínky Smluv o zřízení a poskytování software Grafart Emailing Pro

Předmět smlouvy:

Odběratel, dále jen odběratel, objednává u dodavatele, dále jen dodavatele, vytvoření kopie softwarového programu dodavatele, který dodavatel označuje obchodním názvem GRAFART MAILING PRO, dále jen GMP, za účelem užívání kopie pro účel rozesílání elektronické pošty a správu databáze odběratelových kontaktů, dle ujednání uvedených ve smlouvě.
Odběratel objednává u dodavatele vytvoření e-mailové šablony nebo e-mailových šablon dle ujednání uvedených ve smlouvě.
Odběratel objednává u Dodavatele pronájem vyhrazeného datového prostoru pro účel provozu GMP dle ujednání uvedených ve smlouvě.

UJEDNÁNÍ:

1. Závazky dodavatele

Dodavatel se zavazuje, že na základě smlouvy vytvoří pro odběratele kopii svého softwaru GMP, dle informací uvedených ve smlouvě.

Dodavatel se zavazuje, že na základě smlouvy vytvoří pro odběratele e-mailovou šablonu nebo e-mailové šablony, dle informací uvedených ve smlouvě.

Dodavatel se zavazuje, že na základě smlouvy poskytne odběrateli vyhrazený datový prostor pro účel provozu kopie softwaru GMP, dle ujednání stanovených ve smlouvě.

2. Závazky odběratele

Odběratel se zavazuje, že za úkony uvedené ve smlouvě zaplatí a po celou dobu poskytování vyhrazeného datového prostoru bude dodavateli platit uvedené částky, dle ujednání stanovených ve smlouvě.

3. Prohlášení dodavatele

Dodavatel prohlašuje, že software GMP je jeho autorským dílem.

Dodavatel prohlašuje, že veškeré služby uvedené v smlouvě bude vykonávat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Dodavatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by odběrateli bránili v užívání tohoto softwaru.

4. Prohlášení odběratele

Odběratel prohlašuje, že nese plnou odpovědnost za provoz kopie GMP.

Odběratel prohlašuje, že veškeré kontaktní informace umístěné v databázi software GMP jsou jeho majetkem a že je držitel souhlasu s jejich uchování dle platného nařízení.

Odběratel prohlašuje, že je ztotožněn se zněním zákona č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti a bude software užívat v souladu s tímto zákonem a dalšími platnými zákony, vyhláškami a nařízeními a to včetně NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES známé pod označením GDPR.

Odběratel prohlašuje, že byl před podpisem smlouvy seznámen s vlastnostmi a specifikacemi softwaru GMP, že jeho provozu a vlastnostem rozumí a souhlasí, že software, který bude užívat, je kopií softwaru GMP.

Odběratel prohlašuje, že plně akceptuje autorské a vlastnické právo dodavatele na software GMP, že si na tento software nebude nikdy nárokovat autorské či jiné právo a že souhlasí se skutečností, že software GMP je možné provozovat pouze na vyhrazeném datovém provozu dodavatele za podmínek stanovených ve smlouvě.

Odběratel souhlasí se skutečností, že softwarovou kopii či její části nelze bez písemného souhlasu dodavatele převádět na třetí strany či další osoby.

Odběratel souhlasí se skutečností, že dodavatel může pověřit provedením či prováděním některé služby či některých služeb svého smluvního partnera či smluvní partnery.

5. Souhlas s všeobecnými a veřejnými obchodními podmínkami

Odběratel i dodavatel se společně dohodli, že budou po celou dobu platnosti smlouvy dodržovat "Pravidla registrace doménových jmen v doméně .CZ" vydané zájmovým sdružením právnických osob CZ.NIC se sídlem Lužná 591, 160 00 Praha 6, identifikační číslo 67985726.

Odběratel i dodavatel se společně dohodli, že budou po celou dobu platnosti smlouvy dodržovat Grafart Veřejné obchodní podmínky, dále jen GVOP, vydané společností GRAFART STUDIO, s. r. o., Náměstí 87, 267 53 Žebrák, identifikační číslo 09925988. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit, a to bez nutnosti odběratele o této změně informovat. Aktuální znění těchto podmínek je dostupné na www.grafartstudio.cz.

6. Tvorba e-mailové šablony

Dodavatel vytvoří pro odběratele grafický návrh e-mailové šablony, či e-mailových šablon, dále jen grafický návrh, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a dle podkladů, které doručil odběratel dodavateli v elektronické podobě na adresu dodavatele uvedenou ve smlouvě do data podpisu smlouvy. Podklady se považuji za doručené pouze v takovém případě, kdy dodavatel jejich doručení písemně potvrdí.

Takto zpracovaný grafický návrh odešle dodavatel v elektronické podobě ve formátu JPG odběrateli na, ve smlouvě uvedenou, e-mailovou adresu k náhledu, a to v termínu nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy za předpokladu, že odběratel včas zaplatil první platbu dle podmínek stanovených ve smlouvě v případě, že je platba předem smlouvou požadována.

Odběratel má pak dobu 5ti pracovních dnů, aby se k návrhu vyjádřil a podal k němu opět e-mailem na adresu dodavatele soupis úprav na korekturu. V případě, že se odběratel dodavateli v tomto termínu písemně elektronicky nevyjádří, je návrh považován za odsouhlasený.

Dodavatel pak v nezbytně krátké době tyto úpravy zapracuje do grafického návrhu, a to za předpokladu, že jsou v souladu s předchozím zadáním. Veškeré úpravy, které jsou nad rámec předchozího zadání, které bylo dodavateli zadáno, se považují za rozšíření zakázky a budou odběrateli účtovány v rámci standardní hodinové sazby 300,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu odvedené práce. Tyto práce bude dodavatel odběrateli účtovat ihned po jejich dokončení v samostatné faktuře se 14ti denní splatností.

Takto upravený grafický návrh odešle dodavatel v elektronické podobě ve formátu JPG odběrateli na, ve smlouvě uvedenou, e-mailovou adresu k náhledu.

Odběratel má pak opět dobu 5ti pracovních dnů, aby se ke grafickému návrhu vyjádřil a podal k němu opět e-mailem na adresu dodavatele soupis úprav na korekturu. Všechny tyto úpravy se však již považují za rozšíření zakázky a budou odběrateli účtovány v rámci standardní hodinové sazby 300,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu odvedené práce. Tyto práce bude dodavatel odběrateli účtovat ihned po jejich dokončení v samostatné faktuře se 14ti denní splatností.

Návrh se považuje za odsouhlasený v případě, že se k němu dodavatel buď ve stanovené lhůtě nevyjádří, nebo že jej elektronicky e-mailem odsouhlasí.

Grafickým výstupem jsou data ve formátu JPG v náhledové verzi. Odběratel nemá nárok na zdrojové soubory, jednotlivé grafické kroky či PSD soubory. Ty zůstávají ve vlastnictví dodavatele.

Odběratel bere na vědomí, že na základě odsouhlaseného grafického návrhu zahájí dodavatel kódovací práce za účelem vytvoření HTML a CSS formátu, dále jen kód, který se implementováním do GMP stane e-mailovou šablonou. 

Odběratel bere na vědomí, že zdrojový kód ve formátu HTML a CSS je tvořen jako mezikrok tvorby e-mailové šablony a že tyto soubory zůstávají ve vlastnictví dodavatele.

7. Platební podmínky a fakturace

Služba vytvoření kopie softwaru, dle ujednání stanovených ve smlouvě, je uhrazena neprodleně, po dokončení procesu tvorby kopie softwaru.

Služba vytvoření e-mailové šablony či emailových šablon, dle informací uvedených ve smlouvě, je uhrazena neprodleně, po dokončení procesu tvorby e-mailové šablony či e-mailových šablon.

Služba poskytování vyhrazeného datového prostoru je služba, která je poskytována po celou dobu provozu kopie GMP a je odběratelem dodavateli hrazena po celou dobu poskytování vyhrazeného datového prostoru, a to vždy jednou za měsíc za měsíc předchozí, dle ujednání stanovených ve smlouvě.

Veškeré platby probíhají na základě dodavatelem vystavených faktur nebo výzev k úhradě, které jsou zasílány odběrateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu odběratele uvedenou ve smlouvě.

Částka s DPH se může v průběhu platnosti smlouvy měnit podle aktuální sazby DPH dle platné právní úpravy.

V případě, že některá z plateb za uvedené služby nebude odběratelem řádně uhrazena, má dodavatel právo tyto platby vymáhat soudní cestou. V případě, že odběratel neuhradí dodavateli některou ze služeb, které dodavatel pro odběratele vykonával či nadále vykonává a to ani ve lhůtě 14 dnů po zaslání urgence prostřednictvím datové schránky, přechází vlastnictví obsahu umístěného ve vyhrazeném datovém prostoru na dodavatele, a to se všemi náležitostmi a právy. Dodavatel má pak právo s těmito daty volně nakládat. Tímto převodem však nezaniká právo dodavatele vymáhat celou částku a povinnost odběratele tuto částku uhradit. Za vykonané či vykonávané služby se rozumí jakékoliv služby, které dodavatel pro odběratele vykonal či vykonává za celou dobu jejich spolupráce, nikoliv pouze služby vycházející ze smlouvy. Po pozdní úhradě již nemá odběratel právo získat zpět do vlastnictví obsah umístěný ve vyhrazeném datovém prostoru.

8. Odpovědnost za škody

Dodavatel není schopen ze své pozice zajistit nepřetržitý chod vyhrazeného datového prostoru, jelikož není schopen ovlivnit veškeré vlivy spojené s technickým chodem vyhrazeného datového prostoru. Dodavatel nenese odpovědnost za pozastavení funkčnosti, zrušení, smazání dat či další situace, kdy není vyhrazený datový prostor v požadovaném chodu ani za škody tímto způsobené.

Odběratel bere na vědomí skutečnost, že dodavatel není schopen plně předvídat vývoj internetových aplikací, antivirových programů, vývoj dalšího softwaru a hardwaru, který by mohl souviset s provozem GMP a dále vývoj internetového prostředí. Odběratel tak souhlasí, že kopie GMP je uzpůsobena existujícímu softwaru a podmínkám platícím k datu vytvoření kopie GMP. Záruka se tedy nevztahuje na jakékoliv chyby či nedokonalosti zobrazení, omezení funkčnosti způsobené vývojem dalšího softwaru v internetovém prostředí a softwaru e-mailových klientů uživatelů.

Dodavatel též nenese odpovědnost za škody, které odběrateli či komukoliv jinému vzniknou v souvislosti s provozem systému GMP, a to bez ohledu na skutečnosti, zda škoda vznikla zaviněním dodavatele či nikoliv.
Odběratel se též zavazuje, že nebude po dodavateli uplatňovat žádné sankce, pokuty či požadovat ušlý zisk za případné problémy spojené s tvorbou či provozem GMP.

9. Zachování mlčenlivosti

Obě strany se dohodly, že zachovají úplnou mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které není možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů, jež jsou součástí smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a dále po dobu dvou let od jejího ukončení.

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odběratel uděluje dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro administrativní účely a pro účely další komunikace mezi odběratelem a dodavatelem podle zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti.

Odběratel souhlasí se zpracování nezbytných údajů v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES známé pod označením GDPR za účelem plnění smlouvy v nezbytném rozsahu.

Odběratel souhlasí se zpracováním těchto údajů po celou dobu platnosti smlouvy a po dobu deseti let po jejím skončením.

11. Platnost smlouvy a její vypovězení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouva lze vypovědět pouze písemně s roční výpovědní lhůtou.

Výpověď smlouvy je možné zaslat druhé straně písemně na adresu uvedenou ve smlouvě nebo zaslání do datové schránky uvedené ve smlouvě, a to vždy se stanovenou výpovědní lhůtou uvedenou ve smlouvě.

Výpovědí smlouvy nezaniká povinnost odběratele zaplatit dodavateli veškeré služby, v plné výši, a to bez ohledu, zda byly služby realizovány či nikoliv.

12. Závěr

Obě strany shodně prohlašují, že neexistují žádné ústní ani jiné dohody, které předchází smlouvě, které se týkají předmětu Smlouvy a že pokud takové dohody existují, tak se Smlouvou v plném rozsahu ruší.

Poptávkový formulář

Kontakty

Adresa:
GRAFART STUDIO
Náměstí 87
267 53 Žebrák
Schůzky je možné sjednat
telefonicky nebo e-mailem.

Spojení:
    Telefon: +420 777 642 147
    E-mail: info@grafartstudio.cz
    Datová schránka: awb77wx

Fakturační údaje:
GRAFART STUDIO, s. r. o.
Adresa: Náměstí 87, 267 53 Žebrák
IČO: 09925988
DIČ: CZ09925988
Spisová značka:
C 344783 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 366454349/0600