TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
A DIGITÁLNÍ MARKETING
WEBOVÉ STRÁNKY NA MÍRU
S JEDNODUCHOU ADMINISTRACÍ
TVORBA INTERNETOVÝCH OBCHODŮ
NA MÍRU A S PROPRACOVANÝM MARKETINGEM

Obchodní podmínky Smluv o poskytování programu Grafart Context

Předmět smlouvy:

Odběratel - dále jen odběratel, pověřuje dodavatele - dále jen dodavatel, aby za úplatu, dle informací ve smlouvě, zapojil webové stránky odběratele, uvedenou webovou stránku - dále jen webovou stránku, do svého programu GRAFART® CONTEXT.
Odběratel pověřuje dodavatele, aby byly webové stránce za úplatu dlouhodobě poskytnuty služby programu GRAFART® CONTEXT za účelem zvýšení dohledatelnosti webové stránky ve vyhledávači Google.com a dalších fulltextových vyhledávačích.

UJEDNÁNÍ:

1. Závazky dodavatele

Dodavatel se zavazuje, že webovou stránku odběratele, neprodleně po podpisu smlouvy, zapojí do programu GRAFART® CONTEXT. 

Dodavatel se zavazuje, že pro webovou stránku odběratele bude nepřetržitě poskytovat služby programu GRAFART® CONTEXT, dle informací uvedených ve smlouvě, svědomitě a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

2. Závazky odběratele

Odběratel se zavazuje, že za zapojení webové stránky do programu GRAFART® CONTEXT zaplatí dodavateli částku dle smlouvy.

Odběratel se zavazuje, že za poskytování služeb programu GRAFART® CONTEXT pro svou stránku bude dodavateli pravidelně platit částku uvedenou ve smlouvě.

3. Specifikace programu GRAFART® CONTEXT

Program GRAFART® CONTEXT je obchodní označení pro soustavu služeb, které dodavatel poskytuje odběrateli za účelem zvýšení hodnotícího indexu vyhledávače Seznam.cz (S-Ranku), zvýšení hodnotícího indexu vyhledávače Google.cz (PageRanku) a jejich udržování na zvýšené úrovni, vedoucích k dlouhodobému zvýšení dohledatelnosti webové stránky odběratele ve fulltextových vyhledávačích Seznam.cz, Google.com a dalších fulltextových vyhledávačích. 

Odběratel bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že specifikace, popis, parametry a provoz programu GRAFART® CONTEXT jsou obchodním tajemstvím dodavatele.

4. Platební podmínky a fakturace

Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli za zápis do programu GRAFART® CONTEXT sjednanou částku na účet dodavatele 366454349/0600, a to do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy.

Odběratel se zavazuje platit dodavateli za poskytování služeb programu GRAFART® CONTEXT sjednanou částku na účet dodavatele 366454349/0600, a to za každý měsíc provozu programu GRAFART® CONTEXT zpětně, a to nejpozději do patnáctého dne měsíce následujícího za měsíc předchozí.

Částka s DPH se může v průběhu platnosti smlouvy měnit podle aktuální sazby DPH dle platné právní úpravy.

Účet dodavatele se může v průběhu času změnit. V takovém případě je dodavatel povinen o této změně odběratele informovat, a to e-mailem na adresu uvedenou ve smlouvě.

V případě, že kterákoliv z plateb za uvedené služby nebude odběratelem řádně uhrazena, má dodavatel právo tuto platbu vymáhat soudní cestou. V případě řádného a včasného neuhrazení platby za služby uvedené ve smlouvě či další služby, které dodavatel pro odběratele vykonával či nadále vykonává, přechází vlastnictví doménového jména webové stránky, jako smluvní pokuta, na dodavatele, a to se všemi náležitostmi a právy. Dodavatel má poté právo s doménovým jménem volně nakládat. Odběratel se na základě této skutečnosti zavazuje, že nebude s doménou nijak nakládat, převádět jí na třetí osoby či s ní jakkoliv manipulovat, a to po celou dobu platnosti smlouvy a poté do uhrazení všech služeb. Jakékoliv převody domény na třetí osobu jsou v tomto období neplatné. Tímto převodem však nezaniká právo dodavatele vymáhat celou částku a povinnost odběratele dlužné částky uhradit.

5. Platnost smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta smlouvy je dvanáct měsíců od doručení výpovědi. Výpověď smlouvy je možné provést písemně buď osobním předáním, nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu dodavatele, a to s výpovědní lhůtou uvedenou ve smlouvě. Za doručenou výpověď se považuje pouze výpověď, která byla dodavatelem řádně převzata. Výpovědí smlouvy nezaniká povinnost odběratele zaplatit dodavateli veškeré služby, v plné výši, a to bez ohledu, zda byly služby realizovány či nikoliv.

6. Zachování mlčenlivosti

Obě strany se dohodly, že zachovají úplnou mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které není možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů, jež jsou součástí smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a dále po dobu deseti let od jejího ukončení.

7. Odpovědnost za škody

Odběratel bere na vědomí, že dodavatel není schopen garantovat výsledky programu GRAFART® CONTEXT s ohledem na stav konkurence, stav webové stránky, parametry vyhledávačů a další faktory. Nenese tak žádnou odpovědnost za výsledky programu GRAFART® CONTEXT.

Odběratel je po celou dobu provozu webové prezentace plně odpovědný za obsah a informace uvedené na webové stránce. Dodavatel nenese odpovědnost za správnost, přesnost a pravdivost údajů uváděných ve webové prezentaci a nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout dodavateli.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů a GDPR

Odběratel uděluje dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro administrativní účely a pro účely další komunikace mezi odběratelem a dodavatelem podle zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti.

Odběratel souhlasí se zpracováním nezbytných údajů v souladu s nařízením GDPR za účelem plnění smlouvy v nezbytném rozsahu.

Odběratel souhlasí se zpracováním těchto údajů po celou dobu platnosti smlouvy a po dobu deseti let po jejím skončení.

9. Závěr

Obě strany shodně prohlašují, že neexistují žádné ústní ani jiné dohody, které předchází smlouvě, které se týkají předmětu Smlouvy a že pokud takové dohody existují, tak se Smlouvou v plném rozsahu ruší.

Poptávkový formulář

Kontakty

Adresa:
GRAFART STUDIO
Náměstí 87
267 53 Žebrák
Schůzky je možné sjednat
telefonicky nebo e-mailem.

Spojení:
    Telefon: +420 777 642 147
    E-mail: info@grafartstudio.cz
    Datová schránka: awb77wx

Fakturační údaje:
GRAFART STUDIO, s. r. o.
Adresa: Náměstí 87, 267 53 Žebrák
IČO: 09925988
DIČ: CZ09925988
Spisová značka:
C 344783 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 366454349/0600