TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
A DIGITÁLNÍ MARKETING
WEBOVÉ STRÁNKY NA MÍRU
S JEDNODUCHOU ADMINISTRACÍ
TVORBA INTERNETOVÝCH OBCHODŮ
NA MÍRU A S PROPRACOVANÝM MARKETINGEM

Obchodní podmínky Smluv o sjednání a vedení SSL certifikátu

Předmět smlouvy:

Odběratel, dále jen Odběratel, sjednává u dodavatele, dále jen Dodavatele, programátorské práce, kodérské práce a následnou implementaci do webové prezentace umístěné na adrese webové prezentace uvedené ve smlouvě, a to v takovém rozsahu, aby bylo možné na webové prezentaci aktivovat certifikát SSL, dále jen Technické práce, za cenu uvedenou ve smlouvě.
Odběratel dále sjednává u Dodavatele sjednání a vedení certifikátu SSL za účelem aktivace protokolu HTTPS na ve smlouvě uvedených adresách webové prezentace za ve smlouvě sjednanou cenu.

UJEDNÁNÍ:

1. Závazky Dodavatele

Dodavatel se zavazuje, že provede a po celou dobu platnosti smlouvy bude provádět veškeré nezbytné administrativní, technické i další úkony uvedené v Základním ustanovení.

2. Závazky Odběratele

Odběratel se zavazuje, že poskytne Dodavateli plnou součinnost, aby mohl Dodavatel řádně plnit veškeré závazky z smlouvy vyplývající.

Odběratel se zavazuje, že za úkony uvedené ve smlouvě bude Dodavateli platit veškeré částky uvedené ve smlouvě dle podmínek uvedených ve smlouvě a to řádně, včas a dojednaným způsobem.

Odběratel se zavazuje, že v případě, že certifikát nebude webové prezentaci z jakéhokoliv důvodu udělen – je povinen Dodavateli uhradit veškeré náklady spojené se snahou o toto sjednání a vedení certifikátu bez ohledu na stav a důvody neudělení.

3. Souhlas s všeobecnými a veřejnými obchodními podmínkami

Odběratel i Dodavatel se společně dohodli, že budou po celou dobu platnosti smlouvy dodržovat "Pravidla registrace doménových jmen v doméně .CZ" vydanými zájmovým sdružením právnických osob CZ.NIC se sídlem Lužná 591, 160 00 Praha 6, identifikační číslo 67985726. Odběratel i Dodavatel se společně dohodli, že budou po celou dobu platnosti smlouvy dodržovat Grafart Veřejné obchodní podmínky, dále jen GVOP, vydané společností GRAFART STUDIO, s. r. o., Náměstí 87, 267 53 Žebrák s identifikačním číslem 09925988. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit, a to bez nutnosti Odběratele o této změně informovat. Aktuální znění těchto podmínek je dostupné na www.grafartstudio.cz.

4. Certifikační autorita

Odběratel souhlasí, aby Dodavatele certifikátu – certifikační autoritu zvolil Dodavatel, a to dle parametrů, které Dodavatel sám určí.

5. Platební podmínky a fakturace

Veškeré služby uvedené ve smlouvě jsou hrazeny předem na dobu budoucí.
Fakturační cyklus a výpovědní lhůta je uvedena ve smlouvě. Veškeré platby probíhají na základě vystavených faktur nebo výzev k úhradě od Dodavatele se čtrnácti denní splatností, které jsou zasílány Odběrateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.
Částka s DPH se může v průběhu platnosti smlouvy měnit podle aktuální sazby DPH dle platné právní úpravy.
V případě, že platby nebudou Odběratelem řádně uhrazeny, má Dodavatel právo tyto platby vymáhat soudní cestou. V případě neuhrazení plateb za tyto služby či další služby, které Dodavatel pro Odběratele vykonával či nadále vykonává, a to ani ve lhůtě 14 dnů po zaslání urgence prostřednictvím datové schránky má Dodavatel právo odebrat Odběrateli tento certifikát. 
V případě neuhrazení plateb za tyto služby či další služby, které Dodavatel pro Odběratele vykonával či nadále vykonává, a to ani do 14ti dnů od zaslání urgence prostřednictvím emailové schránky má Dodavatel právo tuto smlouvu jednostranně vypovědět, a to bez výpovědní lhůty. Touto výpovědí však nezaniká právo Dodavatele vymáhat celou částku a povinnost Odběratele tuto částku uhradit. 
Odběratel bere na vědomí, že odebrání, zrušení či pozastavení certifikátu bez programátorských úprav, zejména pak bez rušení přesměrování z protokolu http na https, má za následek ukončení funkčnosti zobrazení webové prezentace.

6. Platnost smlouvy a její vypovězení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouva lze vypovědět pouze písemně s roční výpovědní lhůtou nebo podle případu popisující odstavec Platební podmínky a fakturace smlouvy.

Výpověď smlouvy je možné zaslat druhé straně písemně na adresu uvedenou ve smlouvě nebo zasláním do datové schránky uvedené ve smlouvě, a to vždy se stanovenou výpovědní lhůtou uvedenou ve smlouvě.

Výpovědí smlouvy nezaniká povinnost Odběratele zaplatit Dodavateli veškeré služby, v plné výši, a to bez ohledu, zda byly služby realizovány či nikoliv.

7. Zachování mlčenlivosti

Obě strany se dohodly, že zachovají úplnou mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které není možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů, jež jsou součástí smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a dále po dobu pěti let od jejího ukončení.

8. Odpovědnost za škody

Dodavatel není schopen ze své pozice zajistit nepřetržitý chod domény, jelikož není registrační autoritou národní domény. Tím je pouze zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC se sídlem Lužná 591, 160 00 Praha 6, identifikační číslo 67985726, datového prostoru, certifikátu SSL, databáze MySQL, obsahem webové prezentace a dalších služeb spojeným s provozem webové prezentace. Dále nenese odpovědnost za odebrání certifikátu v případě, kdy Dodavatel certifikátu uzná za vhodné webové prezentaci sídlící na uvedené adrese webové prezentace certifikát odebrat. Odběratel vysloveně prohlašuje, že se vzdává možnosti požadovat po Dodavateli náhradu škody, ušlý zisk či jiné plnění v souvislosti s touto smlouvou čí návaznými smluvními vztahy, a to ani po ukončení platnosti smlouvy.

Dodavatel nenese odpovědnost za pozastavení funkčnosti, zrušení či další situace, kdy není doménové jméno k dispozici ani za škody tímto způsobené. Odběratel výslovně bere na vědomí, že v případě odebrání certifikátu bude webová prezentace sídlící na adrese webové prezentace bez dalších technických úprav nefunkční.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odběratel uděluje Dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro administrativní účely a pro účely další komunikace mezi Odběratelem a Dodavatelem podle zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti.

Odběratel souhlasí se zpracování nezbytných údajů v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES známé pod označením GDPR za účelem plnění smlouvy v nezbytném rozsahu.

Odběratel souhlasí se zpracováním těchto údajů po celou dobu platnosti smlouvy a po dobu deseti let po jejím skončením.

10. Závěr

Obě strany shodně prohlašují, že neexistují žádné ústní ani jiné dohody, které předchází smlouvě, které se týkají předmětu Smlouvy a že pokud takové dohody existují, tak se Smlouvou v plném rozsahu ruší.

Poptávkový formulář

Kontakty

Adresa:
GRAFART STUDIO
Náměstí 87
267 53 Žebrák
Schůzky je možné sjednat
telefonicky nebo e-mailem.

Spojení:
    Telefon: +420 777 642 147
    E-mail: info@grafartstudio.cz
    Datová schránka: awb77wx

Fakturační údaje:
GRAFART STUDIO, s. r. o.
Adresa: Náměstí 87, 267 53 Žebrák
IČO: 09925988
DIČ: CZ09925988
Spisová značka:
C 344783 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 366454349/0600

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.