TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
A DIGITÁLNÍ MARKETING
WEBOVÉ STRÁNKY NA MÍRU
S JEDNODUCHOU ADMINISTRACÍ
TVORBA INTERNETOVÝCH OBCHODŮ
NA MÍRU A S PROPRACOVANÝM MARKETINGEM

Obchodní podmínky Smluv o provedení kroků vedoucí k registraci internetového obchodu do srovnávacího portálu

Předmět smlouvy:

Odběratel, dále jen odběratel, pověřuje u dodavatele, dále jen dodavatel, aby provedl takové kroky, které povedou k registraci internetového obchodu dodavatele, uvedeného ve smlouvě, dále jen internetového obchodu, do srovnávacího portálu, uvedeného ve smlouvě, dále jen srovnávacího portálu, dle podmínek uvedených ve smlouvě a podle následujícího ujednání.

UJEDNÁNÍ:

1. Závazky dodavatele

Dodavatel se zavazuje, že provede kroky vedoucí k registraci internetového obchodu, dle předmětu smlouvy uvedené ve smlouvě, svědomitě a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

2. Závazky odběratele

Odběratel se zavazuje, že za kroky uvedené ve smlouvě zaplatí dodavateli, uvedenou částku dle podmínek uvedených ve smlouvě. 
Odběratel se zavazuje, že poskytne dodavateli veškeré podklady, soubory, informace a údaje, které dodavatel k učinění kroků, podle smlouvy, uzná za vhodné, že potřebuje, a to v nejkratší možné lhůtě od vyžádání dodavatelem.

3. Odpovědnost za dokončení registrace

Odběratel bere na vědomí, že dodavatel není odpovědný za jednání srovnávacího portálu, nemůže předvídat, zda registrace bude úspěšně dokončena a že internetový obchod bude do srovnávacího portálu registrován, a produkty ve srovnávacím portále budou zveřejněny.

Odběratel bere na vědomí, že z důvodu uvedené skutečnosti, je povinen uhradit dodavateli částku za provedené kroky, dle smlouvy, v plném rozsahu i v případě, že registrace nebude dokončena, že internetový obchod nebude do srovnávacího portálu registrován a produkty ve srovnávacím portále nebudou zveřejněny. 

Odběratel se též zavazuje, že nebude po dodavateli uplatňovat žádné sankce, pokuty či požadovat ušlý zisk za případné problémy spojené s registrací do srovnávacího portálu.

4. Platební podmínky a fakturace

Veškeré služby uvedené ve smlouvě jsou hrazeny zpětně za provedenou práci. 
Platba probíhá na základě vystavené faktury od dodavatele, která bude zaslána odběrateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě. 

Částka s DPH se může v průběhu platnosti smlouvy měnit podle aktuální sazby DPH dle platné právní úpravy.

V případě, že platba za uvedené služby nebude odběratelem řádně uhrazena, má dodavatel právo tuto platbu vymáhat soudní cestou. 
V případě neuhrazení platby za kroky uvedené ve smlouvě či další služby, které dodavatel pro odběratele vykonával či nadále vykonává, přechází vlastnictví doménového jména internetového obchodu na dodavatele, a to se všemi náležitostmi a právy. 

Dodavatel má pak právo s doménovým jménem volně nakládat. Odběratel se na základě této skutečnosti zavazuje, že nebude s doménou nijak nakládat, převádět jí na třetí osoby či s ní jakkoliv manipulovat, a to až do uhrazení celé částky dodavateli. Jakékoliv převody domény na třetí osobu, v období do uhrazení celé částky dodavateli, jsou neplatné. Tímto převodem však nezaniká právo dodavatele vymáhat celou částku.

5. Platnost smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta smlouvy jsou tři měsíce od doručení výpovědi. Výpověď smlouvy je možné provést písemně buď osobním předáním, nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu dodavatele, a to s výpovědní lhůtou uvedenou ve smlouvě. Za doručenou výpověď se považuje pouze výpověď, která byla dodavatelem řádně převzata. Výpovědí smlouvy nezaniká povinnost odběratele zaplatit dodavateli veškeré kroky, v plné výši dle uvedené ve smlouvě, a to bez ohledu, zda byly kroky realizovány či nikoliv.

6. Zachování mlčenlivosti

Obě strany se dohodly, že zachovají úplnou mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které není možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů, jež jsou součástí smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a dále po dobu dvou let od jejího ukončení.

7. Odpovědnost za škody

Odběratel je po celou dobu provozu internetového obchodu plně odpovědný za obsah a informace uvedené v internetovém obchodě a srovnávacím portálu. Dodavatel nenese odpovědnost za správnost, přesnost a pravdivost údajů uváděných v internetovém obchodě a srovnávacím portálu a nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout dodavateli.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů a GDPR

Odběratel uděluje dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro administrativní účely a pro účely další komunikace mezi odběratelem a dodavatelem podle zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti.

Odběratel souhlasí se zpracováním nezbytných údajů v souladu s nařízením GDPR za účelem plnění smlouvy v nezbytném rozsahu. Odběratel souhlasí se zpracováním těchto údajů po celou dobu platnosti smlouvy a po dobu deseti let po jejím skončení.

9. Závěrečná ustanovení

Obě strany shodně prohlašují, že neexistují žádné ústní ani jiné dohody, které předchází smlouvě, které se týkají předmětu Smlouvy a že pokud takové dohody existují, tak se Smlouvou v plném rozsahu ruší.

Poptávkový formulář

Kontakty

Adresa:
GRAFART STUDIO
Náměstí 87
267 53 Žebrák
Schůzky je možné sjednat
telefonicky nebo e-mailem.

Spojení:
    Telefon: +420 777 642 147
    E-mail: info@grafartstudio.cz
    Datová schránka: awb77wx

Fakturační údaje:
GRAFART STUDIO, s. r. o.
Adresa: Náměstí 87, 267 53 Žebrák
IČO: 09925988
DIČ: CZ09925988
Spisová značka:
C 344783 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 366454349/0600