TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
A DIGITÁLNÍ MARKETING
WEBOVÉ STRÁNKY NA MÍRU
S JEDNODUCHOU ADMINISTRACÍ
TVORBA INTERNETOVÝCH OBCHODŮ
NA MÍRU A S PROPRACOVANÝM MARKETINGEM

Obchodní podmínky Smluv o poskytování hostingových služeb

Předmět smlouvy: 

Předmětem smlouvy je zřízení, poskytování a správa vyhrazeného datového prostoru, dle parametrů uvedených ve smlouvě, dále jen vyhrazeného datového prostoru, který dodavatel, dále jen Dodavatel, zřídí, poskytuje a spravuje pro odběratele, dále jen Odběratele, za podmínek stanovených ve smlouvě.

UJEDNÁNÍ:

1. Závazky Dodavatele 

Dodavatel se zavazuje, že pro Odběratele zřídí vyhrazený datový prostor dle parametrů uvedených ve smlouvě.
Dodavatel se zavazuje, že Odběrateli bude poskytovat vyhrazení datový prostor dle parametrů uvedených ve smlouvě. 
Dodavatel se zavazuje, že Odběrateli bude spravovat vyhrazený datový prostor dle parametrů uvedených ve smlouvě.

2. Závazky Odběratele

Odběratel se zavazuje, že za úkony a služby uvedené v smlouvě bude Dodavateli platit ve smlouvě uvedené částky dle podmínek uvedených ve smlouvě.

3. Souhlas s všeobecnými a veřejnými obchodními podmínkami

Odběratel i Dodavatel se společně dohodli, že budou po celou dobu platnosti smlouvy dodržovat "Pravidla registrace doménových jmen v doméně .CZ" vydanými zájmovým sdružením právnických osob CZ.NIC se sídlem Lužná 591, 160 00 Praha 6, identifikační číslo 67985726.

Odběratel i Dodavatel se společně dohodli, že budou po celou dobu platnosti smlouvy dodržovat Grafart Veřejné obchodní podmínky, dále jen GVOP, vydané společností GRAFART STUDIO, s. r. o., Náměstí 87, 267 53 Žebrák s identifikačním číslem 09925988. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit, a to bez nutnosti Odběratele o této změně informovat. Aktuální znění těchto podmínek je dostupné na www.grafartstudio.cz.

4. Platební podmínky a fakturace

Veškeré služby uvedené ve smlouvě jsou hrazeny předem na dobu budoucí. Fakturační cyklus, výpovědní lhůta i délka splatnosti faktur jsou uvedeny ve smlouvě. Veškeré platby probíhají na základě vystavených faktur či výzev k úhradě od Dodavatele, které jsou zasílány Odběrateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.

Částka s DPH se může v průběhu platnosti smlouvy měnit podle aktuální sazby DPH dle platné právní úpravy.

V případě, že platby nebudou Odběratelem řádně uhrazeny, má Dodavatel právo tyto platby vymáhat soudní cestou.

V případě neuhrazení plateb za tyto služby či další služby, které Dodavatel pro Odběratele vykonával či nadále vykonává, a to ani do 14ti dnů od zaslání urgence prostřednictvím emailové schránky, přechází vlastnictví obsahu Vyhrazeného datového prostoru, dále jen Obsahu, uvedeného ve smlouvě, na Dodavatele, a to se všemi náležitostmi a právy. Tímto převodem však nezaniká právo Dodavatele vymáhat celou částku a povinnost Odběratele tuto částku uhradit. Dodavatel má pak právo s tímto Obsahem volně nakládat a není povinen jej Odběrateli vracet či poskytovat, a to i v případě následné úhrady plateb za tyto či další služby, které Dodavatel pro Odběratele vykonal či nadále vykonává. 

V případě neuhrazení plateb za tyto služby či další služby, které Dodavatel pro Odběratele vykonával či nadále vykonává, a to ani do 14ti dnů od zaslání urgence prostřednictvím emailové schránky má Dodavatel právo tuto smlouvu jednostranně vypovědět a to bez výpovědní lhůty. Touto výpovědí však nezaniká právo Dodavatele vymáhat celou částku a povinnost Odběratele tuto částku uhradit. 

5. Platnost smlouvy a její vypovězení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouva lze vypovědět pouze písemně s roční výpovědní lhůtou nebo podle případu popisující odstavec Platební podmínky a fakturace smlouvy.

Výpověď smlouvy je možné zaslat druhé straně písemně na adresu uvedenou ve smlouvě nebo zasláním do datové schránky uvedené ve smlouvě, a to vždy se stanovenou výpovědní lhůtou uvedenou ve smlouvě.

Výpovědí smlouvy nezaniká povinnost Odběratele zaplatit Dodavateli veškeré služby, v plné výši, a to bez ohledu, zda byly služby realizovány či nikoliv.

6. Odpovědnost za škody

Dodavatel není schopen ze své pozice zajistit nepřetržitý chod vyhrazeného datového prostoru, jelikož není schopen ovlivnit veškeré vlivy spojené s technickým chodem vyhrazeného datového prostoru. Dodavatel nenese odpovědnost za pozastavení funkčnosti, zrušení či další situace, kdy není vyhrazený datový prostor v požadovaném chodu ani za škody tímto způsobené, a to včetně nevratné ztráty dat. 

Dodavatel též nenese odpovědnost za škody, které Odběrateli či komukoliv jinému vzniknou v souvislosti s provozem vyhrazeného datového prostoru, webové prezentace, a to včetně obsahu, e-mailových služeb či jiných služeb, a to bez ohledu na skutečnosti, zda škoda vznikla zaviněním Dodavatele či nikoliv. Odběratel vysloveně prohlašuje, že se vzdává možnosti požadovat po Dodavateli náhradu škody, ušlý zisk či jiné plnění v souvislosti s touto smlouvou čí návaznými smluvními vztahy, a to ani po ukončení platnosti smlouvy.

7. Zachování mlčenlivosti

Obě strany se dohodly, že zachovají úplnou mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které není možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů, jenž jsou součástí smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a dále po dobu pěti let od jejího ukončení.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů a GDPR

Odběratel uděluje Dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro administrativní účely a pro účely další komunikace mezi Odběratelem a Dodavatelem podle zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti.

Odběratel souhlasí se zpracování nezbytných údajů v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES známé pod označením GDPR za účelem plnění smlouvy v nezbytném rozsahu.

Odběratel souhlasí se zpracováním těchto údajů po celou dobu platnosti smlouvy a po dobu deseti let po jejím skončením.

9. Závěr

Obě strany shodně prohlašují, že neexistují žádné ústní ani jiné dohody, které předchází smlouvě, které se týkají předmětu Smlouvy a že pokud takové dohody existují, tak se Smlouvou v plném rozsahu ruší.

Poptávkový formulář

Kontakty

Adresa:
GRAFART STUDIO
Náměstí 87
267 53 Žebrák
Schůzky je možné sjednat
telefonicky nebo e-mailem.

Spojení:
    Telefon: +420 777 642 147
    E-mail: info@grafartstudio.cz
    Datová schránka: awb77wx

Fakturační údaje:
GRAFART STUDIO, s. r. o.
Adresa: Náměstí 87, 267 53 Žebrák
IČO: 09925988
DIČ: CZ09925988
Spisová značka:
C 344783 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 366454349/0600