TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
A DIGITÁLNÍ MARKETING
WEBOVÉ STRÁNKY NA MÍRU
S JEDNODUCHOU ADMINISTRACÍ
TVORBA INTERNETOVÝCH OBCHODŮ
NA MÍRU A S PROPRACOVANÝM MARKETINGEM

Obchodní podmínky Smluv o vkládání textového a produktového obsahu

Předmět smlouvy:

Odběratel, dále jen odběratel, objednává u dodavatele, dále jen dodavatel, vkládání textového a produktového obsahu do databáze webové prezentace uvedené ve smlouvě, dle podmínek uvedených ve smlouvě a podle následujícího ujednání.

UJEDNÁNÍ:

1. Závazky dodavatele

Dodavatel se zavazuje, že provede odběratelem zadané úkony uvedené ve smlouvě, svědomitě a dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

2. Závazky odběratele

Odběratel se zavazuje, že za provedené úkony bude dodavateli platit ve smlouvě uvedené částky a dle podmínek uvedených ve smlouvě.

3. Textový obsah

Textový obsah stránek se rozumí obsah, který je umístěn na textových stránkách webové prezentace, které jsou uvedené ve vodorovném menu stránek, a lze je editovat v administraci internetového obchodu v modulu textové stránky. Rozsah a formu tohoto obsahu určuje dodavatel dle svého nejlepšího vědomí a svědomí se zvážením dopadu obsahu na výsledek optimalizace pro vyhledávače a dojmu návštěvníků webových stránek.

4. Produktový obsah

Produktový obsah se rozumí obsah, produktového menu na titulní straně webové prezentace. Podklady pro naplnění produktového obsahu bude dodavatel čerpat ze zdroje dat v rozsahu ke dni podpisu smlouvy.

5. Platební podmínky a fakturace

Veškeré služby jsou hrazeny zpětně za provedenou práci. 

Veškeré platby probíhají na základě vystavených faktur od dodavatele, které jsou zasílány odběrateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.

Cena vkládání textového a produktového obsahu ve smlouvě je uvedena bez DPH 21% a toto DPH je k ní při fakturaci nutné připočítat.

Částky s DPH se mohou v průběhu platnosti smlouvy měnit podle aktuální sazby DPH dle platné právní úpravy.

V případě, že platby za uvedené služby nebudou odběratelem řádně uhrazeny, má dodavatel právo tyto platby vymáhat soudní cestou. V případě neuhrazení plateb za tyto služby či další služby, které dodavatel pro odběratele vykonával či nadále vykonává, přechází vlastnictví doménového jména internetového obchodu na dodavatele, a to se všemi náležitostmi a právy. Dodavatel má pak právo s doménovým jménem volně nakládat. Tímto převodem však nezaniká právo dodavatele vymáhat celou částku.

6. Platnost smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta smlouvy jsou tři měsíce od doručení výpovědi. Výpověď smlouvy je možné provést písemně buď osobním předáním, nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu dodavatele, a to s výpovědní lhůtou uvedenou ve smlouvě. Za doručenou výpověď se považuje pouze výpověď, která byla dodavatelem řádně převzata.

7. Zachování mlčenlivosti

Obě strany se dohodly, že zachovají úplnou mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které není možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů, jež jsou součástí smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a dále po dobu dvou let od jejího ukončení

8. Odpovědnost za škody

Odběratel je po celou dobu provozu internetového obchodu plně odpovědný za obsah a informace uvedené v internetovém obchodě. Dodavatel nenese odpovědnost za správnost, přesnost a pravdivost údajů uváděných v internetovém obchodě a nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout dodavateli.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odběratel uděluje dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro administrativní účely a pro účely další komunikace mezi odběratelem a dodavatelem podle zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti.

Odběratel souhlasí se zpracování nezbytných údajů v souladu s nařízením GDPR za účelem plnění smlouvy v nezbytném rozsahu.

Odběratel souhlasí se zpracováním těchto údajů po celou dobu platnosti smlouvy a po dobu deseti let po jejím skončení.

10. Závěr

Obě strany shodně prohlašují, že neexistují žádné ústní ani jiné dohody, které předchází smlouvě, které se týkají předmětu Smlouvy a že pokud takové dohody existují, tak se Smlouvou v plném rozsahu ruší.

Poptávkový formulář

Kontakty

Adresa:
GRAFART STUDIO
Náměstí 87
267 53 Žebrák
Schůzky je možné sjednat
telefonicky nebo e-mailem.

Spojení:
    Telefon: +420 777 642 147
    E-mail: info@grafartstudio.cz
    Datová schránka: awb77wx

Fakturační údaje:
GRAFART STUDIO, s. r. o.
Adresa: Náměstí 87, 267 53 Žebrák
IČO: 09925988
DIČ: CZ09925988
Spisová značka:
C 344783 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 366454349/0600