TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
A DIGITÁLNÍ MARKETING
WEBOVÉ STRÁNKY NA MÍRU
S JEDNODUCHOU ADMINISTRACÍ
TVORBA INTERNETOVÝCH OBCHODŮ
NA MÍRU A S PROPRACOVANÝM MARKETINGEM

Obchodní podmínky Smluv a objednávek o tvorbě webové prezentace nebo také webových stránek

Předmět:

Předmětem smlouvy či objednávky je tvorba webové prezentace (webové stránky, internetové obchodu a dalších typů webovových prezentací), který vytvoří ve smlouvě uvedený dodavatel, dále jen Dodavatel, pro ve smlouvě uvedeného Odběratele, dále jen Odběratele, za podmínek stanovených ve smlouvě či objednávce a dále uvedených v obchodních podmínkách. Za smlouvu se považují i zavřené objednávky.

Ujednání:

1. Podklady pro tvorbu Webové prezentace.

Odběratele se zavazuje dodat Dodavateli před potvrzením objednávky veškeré podklady pro tvorbu Webové prezentace. Pokud není výslovně stanoveno jinak - na další podklady nemusí brát Dodavatel zřetel.

V případě, že se Odběratel s Dodavatelem dohodl na pozdějším dodání podkladů je na Dodavateli určit, které podklady budou pro web použity. 

V případě nedodržení termínu dodání podkladů je povinnen Odběratel Dodavateli uhradit smluvní pokud ve výši 5.000 Kč jako náhradu za čas grafika, kodéra, programátora a dalších pracovníků. Pozdějí dodání pokladů má na zásledek, že se ruší ujednání ve Smlouvě ohledně termínu dodání, který je následně posunut na příští volný termín, který určuje Dodavatel.

2. Design Webové prezentace

Dodavatel vytvoří pro Odběratele webovou grafiku dle svého nejlepšího vědomí a svědomí dle specifik Softwaru.

Odběratel bere na vědomí, že grafická data jsou tvořena jako mezikrok tvorby on-line katalogu a že tyto soubory zůstávají ve vlastnictví Dodavatele. Odběratel nemá nárok na zdrojové soubory, jednotlivé grafické kroky či PSD soubory. Ty zůstávají ve vlastnictví Dodavatele.

3. Kód Webové prezentace

Dodavatel se zavazuje, že na základě grafického návrhu provede potřebné kódovací práce za účelem vytvoření HTML a CSS formátu, který bude tvořit nedílnou součást Webové prezentace. Tento kód optimalizuje pro webové prohlížeče Microsoft Edge v aktuální verzi ke dni uzavření smlouvy, Firefox Mozzila v aktuální verzi ke dni podpisu smlouvy a Google Chrome v aktuální verzi ke dni uzavření smlouvy.

Odběratel bere na vědomí, že zdrojový kód ve formátu HTML a CSS je tvořen jako mezikrok tvorby Webové prezentace a že tyto soubory zůstávají ve vlastnictví Dodavatele.

Tvorba webového obsahu není součástí tvorby Webové prezentace. Dodavatel s Odběratelem se shodli, že Odběratel vložil, ke dni potvrzení smlouvy, data na Google Disk Dodavatele a část těchto dat se stanou součástí Webové prezentace.

4. Licence software

Dodavatel se zavazuje poskytnout Odběrateli 1 nevýhradní licenci svého Softwaru pro správu Projektu za podmínek stanovených ve Smlouvě.

Dodavatel se zavazuje, že vytvořené HTML a CSS soubory implementuje se Softwarem tak, aby Odběratel mohl upravovat část obsahu Webové prezentace.

Odběratel souhlasí se skutečností, že veškerá vlastnická a autorská práva související s poskytnutým Softwarem jsou po celou dobu tvorby a existence Webové prezentace plně ve vlastnictví Dodavatele a Odběratel ke zdrojovým souborům administrace nemá přístup.

Odběratel potvrzuje, že je seznámen se všemi funkcemi a vlastnostmi Software, jeho funkce mohl prověřit a vyzkoušet na testovací adrese a to vč. administračního prostředí a to vč. skutečnosti, že Software je možné provozovat pouze prostřednictvím vyhrazeného datového prostoru Dodavatele.

5. Předání a provoz Webové prezentace

Dodavatel se zavazuje, že řádně a v termínu dokončí Webovou prezentaci a předá jí Odběrateli do užívání, a to za předpokladu, že Odběratel nebude v průběhu tvorby Webové prezentace dodávat nové podklady po tvorbu, doplňovat či měnit zadání. Jakékoliv dodání nových podkladů pro tvorbu, doplnění či změna zdání má za následek prodloužení doby dodání Webové prezentace. Dodavatel není povinen tyto nové podklady pro tvorbu, doplnění či změny zadání akceptovat a může odmítnout jejich provedení jednotlivě či jako celku. V případě jejich přijetí má Dodavatel nárok na dodatečnou odměnu vycházející z rozsahu nových podkladů, doplnění a změn a náročnosti jejich provedení, a to i v souvislosti s již provedenými pracemi. Výši této odměny stanoví Dodavatel.

Dodavatel i Odběratel berou na vědomí, že datum dokončení Webové prezentace a zároveň předání Webové prezentace do užívání Odběratele se rozumí datum, kdy byl Dodavatelem vystaven Dodací list.

6. Platební podmínky a fakturace

Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli za tvorbu Webové prezentace sjednanou zálohu na účet 366454349/0600 uvedenou ve smlouvě a to do 2 dnů od podpisu smlouvy. Pokud je záloha uvedena.

Odběratel se zavazuje doplatit Dodavateli za tvorbu Webové prezentace sjednanou částku na účet 366454349/0600 uvedenou ve smlouvě a to do 14ti dnů od dokončení Webové prezentace. 

Částka s DPH se může v průběhu platnosti smlouvy měnit podle aktuální sazby DPH dle platné právní úpravy.

V případě, že platby nebudou Odběratelem řádně uhrazeny, má Dodavatel právo okamžitě ukončit provoz Webové prezentace a tyto platby vymáhat žádostí o vydání platebního rozkazu, čímž se dluh odběratele automacky zvyšuje o částku 10% z dlužné částky, minimálně však o 10.000 Kč a násdně soudní cestou, kdy veškeré náklady vymáhání hradí Odběratel. Dodavatel není v takovém případě povinen data Software nadále uchovávat a může provést jejich odstranění. 

Odběratel bere na vědomí, že právo na užívání Webové prezentace nastává až ve chvíli úplného uhrazení veškerých plateb vyplývající ze smlouvy.

7. Záruky a garance

Odběratel bere na vědomí skutečnost, že Dodavatel není schopen plně předvídat vývoj prohlížecích aplikací, antivirových programů, parametrů vyhledávání vyhledávačů a pravidla řazení výsledků vyhledávání, vývoj dalšího softwaru a hardwaru, který by mohl souviset s provozem Webové prezentace a dále vývoj internetového prostředí. Odběratel tak souhlasí, že webová prezentace je uzpůsobena existujícímu softwaru a podmínkám platícím k datu předání Webové prezentace do užívání. Neručí tak za jakékoliv chyby či nedokonalosti zobrazení Webové prezentace, omezení její funkčnosti způsobenou vývojem software a internetového prostředí.

Odběratel souhlasí, že Dodavatel nenese odpovědnost za škody, které vzniknou Odběrateli. Odběratel se též zavazuje, že nebude po Dodavateli uplatňovat žádné sankce, pokuty či požadovat ušlý zisk či jiné náhrady a úhrady za případné problémy spojené s tvorbou či provozem Webové prezentace ani nebude požadovat vrácení či stornování platby za tvorbu Webové prezentace či další platby spojené s provozem Webové prezentace.

8. Zachování mlčenlivosti

Obě strany se dohodly, že zachovají úplnou mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které není možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů, jež jsou součástí smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a dále po dobu dvou let od jejího ukončení.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů a GDPR

Odběratel uděluje Dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro administrativní účely a pro účely další komunikace mezi Odběratelem a Dodavatelem podle zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti.

Odběratel souhlasí se zpracováním nezbytných údajů v souladu s nařízením GDPR za účelem plnění smlouvy v nezbytném rozsahu.

Odběratel souhlasí se zpracováním těchto údajů po celou dobu platnosti smlouvy a po dobu deseti let po jejím skončení.

10. Platnost smlouvy, její vypovězení a předání zdrojových dat a souborů

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouvu může odběratel vypovědět pouze k poslednímu dni v měsíci, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědí smlouvy nezaniká povinnost odběratele zaplatit dodavateli veškeré služby vyplývající z smlouvy, v plné výši, a to bez ohledu, zda byly služby realizovány či nikoliv.

Smlouvu může dodavatel vypovědět pouze k poslednímu dni v měsíci, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou. V takovém případě je dodavatel povinnen vrátit odběrateli zálohu na dílo v plné výši.

Výpovědí nevzniká druhé straně právo na úhradu další nákladů, ušlých zisků či jiných škod a to i takových, které by mohli v budoucnu nastat.

Výpověď smlouvy je možné provést pouze písemně.

Za platnou výpověď je považována pouze ta výpověď, která byla předána druhé straně osobně nebo zaslána druhé straně doporučeným dopisem na adresu uvedenou ve smlouvě.

11. Závěr

Pokud se některé z částí smlouvy či VOP ukáže jako neplatné - neostatní části zůstávají v platnosti.

Obě strany shodně prohlašují, že neexistují žádné ústní ani jiné dohody, které předchází smlouvě, které se týkají předmětu Smlouvy a že pokud takové dohody existují, tak se Smlouvou v plném rozsahu ruší.
 

Poptávkový formulář

Kontakty

Adresa:
GRAFART STUDIO
Náměstí 87
267 53 Žebrák
Schůzky je možné sjednat
telefonicky nebo e-mailem.

Spojení:
    Telefon: +420 777 642 147
    E-mail: info@grafartstudio.cz
    Datová schránka: awb77wx

Fakturační údaje:
GRAFART STUDIO, s. r. o.
Adresa: Náměstí 87, 267 53 Žebrák
IČO: 09925988
DIČ: CZ09925988
Spisová značka:
C 344783 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 366454349/0600