TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
A DIGITÁLNÍ MARKETING
WEBOVÉ STRÁNKY NA MÍRU
S JEDNODUCHOU ADMINISTRACÍ
TVORBA INTERNETOVÝCH OBCHODŮ
NA MÍRU A S PROPRACOVANÝM MARKETINGEM

Obchodní podmínky Smluv o tvorbě loga a Corporate Identity

Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je tvorba firemního loga a firemní identity v definovaném uceleném grafickém manuálu obchodní značky, dále jen grafický manuál Corporate Identity, jenž dodavatel vytvoří pro odběratele za podmínek stanovených ve smlouvě.

UJEDNÁNÍ:

1. Definice grafického manuálu Corporate Identity 

Grafickým manuálem Corporate Identity se rozumí soubor pravidel určujících jak vnější, tak vnitřní vystupování firmy. Disponuje tedy určitým součtem vlastností a způsobů prezentace, které spojují organizaci a současně ji od jiné odlišují.

Grafický manuál Corporate Identity se skládá ze základní barevné varianty loga, černobílé varianty loga, monochromní varianty loga, ochranné zóny, definice barev ve vzorníku cmyk, rgb, web, užití loga na pozadí, navržení optimálního prostředí a pozadí loga, užití loga na různých pozadích, definice zakázaných variant loga, použití loga na tiskovinách, definice doporučených písem pro sazbu textů, prohlášení autora grafického manuálu Corporate Identity o vlastníkovi grafického manuálu Corporate Identity.

Grafický manuál Corporate Identity bude vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF a v tištěné podobě.

2. Závazky smluvních stran

Dodavatel se zavazuje, že na základě smlouvy vytvoří pro odběratele grafický manuál Corporate Identity, dle informací uvedených ve smlouvě a Ujednání stanovených ve smlouvě.

Dodavatel prohlašuje, že tvorbu grafického manuálu Corporate Identity provede dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Odběratel se zavazuje, že poskytne dodavateli plnou součinnost při tvorbě grafického manuálu Corporate Identity.

Odběratel se zavazuje, že za zahájení tvorby a tvorbu grafického manuálu Corporate Identity zaplatí dodavateli uvedené částky dle smlouvy.

Dodavatel prohlašuje, že po úplném zaplacení ceny za tvorbu grafického manuálu Corporate Identity přechází vlastnická práva grafického manuálu Corporate Identity na odběratele a že nebude odběratele v jeho užívání jakkoliv omezovat.

Dodavatel prohlašuje, že mu nejsou známé žádné okolnosti, které by odběrateli bránili s grafickým manuálem Corporate Identity volně nakládat.

Odběratel prohlašuje, že veškeré dodané podklady k tvorbě grafického manuálu Corporate Identity jsou plně v jeho vlastnictví a muže s nimi volně nakládat. Dodavatel nenese odpovědnost za užití těchto podkladů.

Odběratel souhlasí se skutečností, že dodavatel může pověřit provedením či prováděním některé služby či některých služeb svého smluvního partnera či smluvní partnery.

3. Postup tvorby grafického manuálu Corporate Identity 

Neprodleně po podpisu smlouvy uhradí odběratel dodavateli zálohu dle smlouvy, pokud je tato záloha ve smlouvě uvedena.

Poté dodavatel vytvoří pro odběratele grafický návrh grafického manuálu Corporate Identity, dále jen grafický návrh, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a dle podkladů, které doručil odběratel dodavateli v elektronické podobě na adresu dodavatele uvedenou ve smlouvě do data podpisu smlouvy. Podklady se považují za doručené pouze v takovém případě, kdy dodavatel jejich doručení písemně potvrdí.

V případě, že dodavatel uzná za vhodné, že jsou třeba další konzultace, poskytne mu odběratel plnou součinnost.

Zpracovaný grafický návrh odešle dodavatel v elektronické podobě odběrateli na, ve smlouvě uvedenou e-mailovou adresu, k náhledu nebo dodavatel odběrateli navrhne termín schůzky, na které mu návrh předvede za předpokladu, že odběratel včas zaplatil zálohu smlouvy, pokud je tato záloha ve smlouvě uvedena.

Odběratel má pak dobu 2 pracovních dnů, aby se k návrhu vyjádřil a podal k němu, opět e-mailem na adresu dodavatele uvedenou ve smlouvě nebo osobně v případě osobní schůzky, soupis úprav na korekturu. V případě, že se odběratel dodavateli v termínu písemně elektronicky nevyjádří, je návrh považován za odsouhlasený.

Dodavatel pak v nezbytně krátké době tyto úpravy zapracuje do grafického návrhu, a to za předpokladu, že jsou v souladu s předchozím zadáním. Veškeré úpravy, které jsou nad rámec předchozího zadání, které bylo dodavateli zadáno, se považují za rozšíření zakázky a budou odběrateli účtovány v rámci standardní hodinové sazby 600,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu odvedené práce. Tyto práce bude dodavatel odběrateli účtovat ihned po jejich dokončení v samostatné faktuře se 14ti denní splatností.

Návrh se považuje za odsouhlasený v případě, že se k němu dodavatel buď ve stanovené lhůtě nevyjádří, nebo že jej elektronicky e-mailem odsouhlasí.

4. Platební podmínky a fakturace

Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli za vytvoření grafického manuálu Corporate Identity sjednanou částku dle smlouvy na účet dodavatele 366454349/0600.

Odběratel se zavazuje doplatit dodavateli veškeré úpravy, které jsou nad rámec prvotního zadání ve smluvně stanovené sazbě   600,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu odvedené práce a to na účet dodavatele 366454349/0600, a to do čtrnácti dnů od data vystavení faktury za tyto práce.

Částka s DPH se může v průběhu platnosti smlouvy měnit podle aktuální sazby DPH dle platné právní úpravy.

Odběratel bere na vědomí, že vlastnické právo loga i Corporate Identity, stejně tak právo na jejich užívání nastává až ve chvíli úplného uhrazení veškerých plateb vyplývající ze smlouvy.

V případě, že platby nebudou odběratelem řádně uhrazeny, má dodavatel právo tyto platby vymáhat soudní cestou.

Dodavatel má pak právo s tímto logem a grafickým manuálem Corporate Identity volně nakládat a není povinen jej ani jeho části odběrateli předávat do vlastnictví a to i v případě následné úhrady plateb za tyto či další služby, které dodavatel pro odběratele vykonal či nadále vykonává.

5. Odpovědnost za škody

Odběratel přebírá do užívání grafický manuál Corporate Identity v den odsouhlasení dle článku 3 smlouvy tak jak je v den odsouhlasení.

Dodavatel nenese odpovědnost za užití grafického manuálu Corporate Identity ani za škody tímto způsobené, za opožděné dodání či vady díla, které byly odhaleny po odsouhlasení dle článku 3 smlouvy.

Dodavatel též nenese odpovědnost za škody, které odběrateli či komukoliv jinému vzniknou v souvislosti s uvedením grafických prvků grafického manuálu Corporate Identity do užívání, a to bez ohledu na skutečnosti, zda škoda vznikla zaviněním dodavatele či nikoliv.

Odběratel se též zavazuje, že nebude po dodavateli uplatňovat žádné sankce, pokuty či požadovat ušlý zisk za případné problémy spojené s užíváním grafického manuálu Corporate Identity či jeho tvorbou a dodáním.

6. Zachování mlčenlivosti

Obě strany se dohodly, že zachovají úplnou mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které není možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů, jež jsou součástí smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a dále po dobu pěti let od jejího ukončení.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů a GDPR

Odběratel uděluje dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro administrativní účely a pro účely další komunikace mezi odběratelem a dodavatelem podle zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti.

Odběratel souhlasí se zpracováním nezbytných údajů v souladu s nařízením GDPR za účelem plnění smlouvy v nezbytném rozsahu.

Odběratel souhlasí se zpracováním těchto údajů po celou dobu platnosti smlouvy a po dobu deseti let po jejím skončení.

8. Platnost smlouvy a její vypovězení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouva lze vypovědět pouze k poslednímu dni v měsíci a to s tří měsíční výpovědní lhůtou.

Výpověď smlouvy je možné provést pouze písemně.

Za platnou výpověď je považována pouze ta výpověď, která byla předána druhé straně osobně nebo zaslána druhé straně doporučeným dopisem na adresu uvedenou ve smlouvě. Jiné způsoby doručení se považují za neplatné.

Výpovědí smlouvy nezaniká povinnost odběratele zaplatit dodavateli veškeré služby vyplývající ze smlouvy, v plné výši, a to bez ohledu, zda byly služby realizovány či nikoliv.

9. Závěr

Obě strany shodně prohlašují, že neexistují žádné ústní ani jiné dohody, které předchází smlouvě, které se týkají předmětu Smlouvy a že pokud takové dohody existují, tak se Smlouvou v plném rozsahu ruší.

Poptávkový formulář

Kontakty

Adresa:
GRAFART STUDIO
Náměstí 87
267 53 Žebrák
Schůzky je možné sjednat
telefonicky nebo e-mailem.

Spojení:
    Telefon: +420 777 642 147
    E-mail: info@grafartstudio.cz
    Datová schránka: awb77wx

Fakturační údaje:
GRAFART STUDIO, s. r. o.
Adresa: Náměstí 87, 267 53 Žebrák
IČO: 09925988
DIČ: CZ09925988
Spisová značka:
C 344783 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 366454349/0600