TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK
A DIGITÁLNÍ MARKETING
WEBOVÉ STRÁNKY NA MÍRU
S JEDNODUCHOU ADMINISTRACÍ
TVORBA INTERNETOVÝCH OBCHODŮ
NA MÍRU A S PROPRACOVANÝM MARKETINGEM

Obchodní podmínky Smluv o poskytování SEO optimalizací pro vyhledávače

PŘEDMĚT SMLOUVY:

Odběratel, dále jen odběratel, objednává u dodavatele, dále jen dodavatele služby SEO optimalizace pro vyhledávače za podmínek stanovených ve smlouvě, a to jak za podmínek uvedených v Předmětu smlouvy, tak v Ujednání.

UJEDNÁNÍ:

1. Závazky dodavatele

Dodavatel se zavazuje, že v rámci svého nejlepšího vědomí a svědomí provede kroky SEO optimalizace pro vyhledávače pro webovou prezentaci odběratele uvedenou ve smlouvě, dále jen webové prezentace, tak, aby zlepšil dohledatelnost webové prezentace ve fultextových vyhledávačích, zejména pak ve vyhledávači Seznam.cz a Google.cz v rámci svého programu uvedeného ve smlouvě. Tato činnost může zahrnovat změnu obsahu webové prezentace, změnu zdrojového kódu webové prezentace, změnu vlastností webové prezentace, změnu grafických prvků webové prezentace, vkládaní nového obsahu a kódu do webové prezentace, registrace webové prezentace do online katalogů, tvorby zpětných odkazů na webovou prezentaci a další grafické, kódovací a programovací práce, které dodavatel uzná za vhodné.

2. Závazky odběratele

Odběratel se zavazuje, že poskytne dodavateli v jeho činnosti popsané ve smlouvě, plnou součinnost a umožní mu práci vykonávat v plném rozsahu, dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí.

3. Zaměření optimalizace

Odběratel a dodavatel se společně shodli, že při provádění SEO optimalizace pro vyhledávače se dodavatel zaměří zejména na výsledky vyhledávání vyhledávačů Seznam.cz a Google.cz a to jak výsledky hledání v záložkách internet a Obrázky u vyhledávače Seznam.cz, tak v záložce Vše a Obrázky u vyhledávače Google.cz.

Odběratel a dodavatel se společně shodli, že při provádění SEO optimalizace pro vyhledávače se dodavatel zaměří zejména na klíčová slova a fráze uvedené ve smlouvě a dále názvy všech kategorií a produktů umístěných na webové prezentaci, případných dalších slov a frází, které bude zasílat odběratel dodavateli na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.

4. Platební podmínky a fakturace

Odběratel se zavazuje, že dodavateli za provádění SEO optimalizace pro vyhledávače zaplatí Cenu za zápis do programu uvedenou ve smlouvě a po celou dobu platnosti smlouvy bude platit Cenu za poskytování, uvedenou ve smlouvě. Platby budou probíhat na základě vystavených faktur, které bude dodavatel vystavovat odběrateli vždy v počátku měsíce na měsíc následující, a to se čtrnácti denní splatností.

Odběratel se zavazuje, že Cenu za poskytování služby bude dodavateli platit v plné výši i za předpokladu, že odběratel neumožní svou činnostní nebo nečinností poskytování dodavatelem provádět.

Odběratel a dodavatel se společně shodli, že faktury budou zasílány z e-mailu dodavatele na e-mail odběratele uvedený ve smlouvě.

Částka s DPH se může v průběhu platnosti smlouvy měnit podle aktuální sazby DPH dle platné právní úpravy.

V případě, že kterákoliv z plateb za uvedené služby nebude odběratelem řádně uhrazena, má dodavatel právo tuto platbu vymáhat soudní cestou. 

5. Platnost smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta smlouvy je 6 měsíců od doručení výpovědi. Výpověď smlouvy je možné provést písemně buď osobním předáním, nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu dodavatele, a to s výpovědní lhůtou uvedenou ve smlouvě. Za doručenou výpověď se považuje pouze výpověď, která byla dodavatelem řádně převzata. Výpovědí smlouvy nezaniká povinnost odběratele zaplatit dodavateli veškeré služby, v plné výši, a to bez ohledu, zda byly služby realizovány či nikoliv.

6. Zachování mlčenlivosti

Obě strany se dohodly, že zachovají úplnou mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které není možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů, jež jsou součástí smlouvy, a to po dobu platnosti smlouvy a dále po dobu deseti let od jejího ukončení.

7. Odpovědnost

Odběratel bere na vědomí, že dodavatel není schopen garantovat výsledky SEO optimalizace pro vyhledávače s ohledem na skutečnost, že výsledky vyhledávání jsou personifikovány, že každý uživatel vyhledávače vidí výsledky vyhledávání, které jsou upraveny podle jeho cookies, stav konkurence, stav webové stránky, parametry vyhledávačů a další faktory. Nenese tak žádnou odpovědnost za výsledky SEO optimalizace pro vyhledávače.

Odběratel je po celou dobu provozu webové prezentace plně odpovědný za obsah webové prezentace. Dodavatel nenese odpovědnost za správnost, přesnost a pravdivost údajů uváděných ve webové prezentaci a nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout dodavateli nebo třetí straně.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů a GDPR

Odběratel uděluje dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro administrativní účely a pro účely další komunikace mezi odběratelem a dodavatelem podle zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti.

Odběratel souhlasí se zpracováním nezbytných údajů v souladu s nařízením GDPR za účelem plnění smlouvy v nezbytném rozsahu.

Odběratel souhlasí se zpracováním těchto údajů po celou dobu platnosti smlouvy a po dobu deseti let po jejím skončení.

9. Závěr

Obě strany shodně prohlašují, že neexistují žádné ústní ani jiné dohody, které předchází smlouvě, které se týkají předmětu Smlouvy a že pokud takové dohody existují, tak se Smlouvou v plném rozsahu ruší.

Poptávkový formulář

Kontakty

Adresa:
GRAFART STUDIO
Náměstí 87
267 53 Žebrák
Schůzky je možné sjednat
telefonicky nebo e-mailem.

Spojení:
    Telefon: +420 777 642 147
    E-mail: info@grafartstudio.cz
    Datová schránka: awb77wx

Fakturační údaje:
GRAFART STUDIO, s. r. o.
Adresa: Náměstí 87, 267 53 Žebrák
IČO: 09925988
DIČ: CZ09925988
Spisová značka:
C 344783 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 366454349/0600